Medicinálne huby – detoxikácia a omladenie tela

DETOXIKÁCIA A OMLADENIE ORGANIZMU VÝSKUM UKAZUJE, ŽE REISHI POMÁHA V OČISTE Detoxikácia organizmu je zásadná v starostlivosti o zdravie, pretože naše telá sú neustále pod paľbou škodlivín zo životného prostredia. Našou pokožkou prenikajú plastifikátory, vzduch, ktorý dýchame, obsahuje dioxíny a iné karcinogény, v materskom mlieku boli nájdené halogénované uhľovodíky a bio zelenina môže obsahovať ťažké […]

PHARMACOPEA CZ s.r.o.

Medicinálne huby – detoxikácia a omladenie tela 5/5 (1)

stierač stiera zašedlou farbu z obrázku stromu

DETOXIKÁCIA A OMLADENIE ORGANIZMU VÝSKUM UKAZUJE, ŽE REISHI POMÁHA V OČISTE

Detoxikácia organizmu je zásadná v starostlivosti o zdravie, pretože naše telá sú neustále pod paľbou škodlivín zo životného prostredia. Našou pokožkou prenikajú plastifikátory, vzduch, ktorý dýchame, obsahuje dioxíny a iné karcinogény, v materskom mlieku boli nájdené halogénované uhľovodíky a bio zelenina môže obsahovať ťažké kovy a iné látky, ktoré nám poškodzujú orgány. Určite sme dnes vystavení väčšiemu množstvu toxínov ako v minulosti a pečeň sa niekedy s týmto nákladom toxínov nedokáže vysporiadať. Vedci spojujú s chronickým vystavením toxínom mnoho chorôb, vrátane Alzheimerovej choroby, rakoviny a cirhózy pečene. Niektoré potraviny a doplnky stravy, ako liečivé huby, našťastie môžu posilniť detoxikačný systém tela.

Detoxikácia – ochranné enzýmy

Reaktívne formy kyslíku (RFK) poškodzujú DNA a makromolekuly vrátane bielkovín a lipidov. RFK spôsobujú mutácie v DNA, ktoré môžu viesť k zmene expresie génu a znehodnotiť enzýmové komplexy. Sú veľmi škodlivé pre bunkové zložky a mnohí sa domnievajú, že starnutie je prevažne dôsledok oxidačného stresu. Na ochranu buniek proti RFK a iným reaktívnym molekulám telo vytvára určité enzýmy, ktoré ich neutralizujú. Medzi zásadné antioxidačné a detoxikačné enzýmy patria kataláza, glutathion-s-transferáza, superoxid dismutáza a glutathion peroxidáza. Tieto enzýmy nielen že premieňajú nabité RFK na nereaktívne molekuly vody, ale tiež neutralizujú a premieňajú toxické látky na rozpustné molekuly, ktoré je možné z tela vylúčiť. Detoxikácia funguje ako pyrotechnická jednotka, ktorá deaktivuje bomby a premieňa nášľapné míny na suveníry pre turistov. Ak zjeme malé množstvo zbytkov pesticídov na jablku, tieto enzýmy sa ich pokúsia neutralizovať. Dlhodobé prijímanie toxínov alebo vystavenie veľkej dávke môže tieto enzýmy spotrebovať, takže nebudú k dispozícii, aby bránili oxidačnému útoku. Niektoré toxíny v skutočnosti ovplyvňujú gény, ktoré sú nutné pre expresiu týchto enzýmov, čo už vopred obmedzuje ich množstvo. RFK sú mimoriadne škodlivé, keď nie sú prítomné enzýmy, ktoré by ich neutralizovali. Z tohto dôvodu je dôležité udržovať vysokú hladinu ochranných enzýmov.

Huby podporujú produkciu detoxikačných enzýmov

Mnoho vedeckých štúdií odhalilo, že niektoré odrody húb môžu chrániť pečeň a podporovať produkciu dôležitých detoxikačných a antioxidačných enzýmov. Pre výskumníkov bolo ťažké určiť presný mechanizmus ich pôsobenia predovšetkým preto, že obsahujú toľko bioaktívnych molekúl. Napríklad len v reishi je viac ako 400 známych bioaktívnych molekúl. Je tu aj možnosť synergického pôsobenia, ale to môže potvrdiť len ďalší výskum. Avšak vedci vykonali štúdie s výťažkami rôznych húb a zaznamenali značné detoxikačné účinky ako in vitro, tak in vivo. Zo 400 bioaktívnych zlúčenín v reishi ich niekoľko bolo izolovaných a bolo preukázané, že podporujú expresiu génov nadradených dôležitým komplexom enzýmov. Podľa štúdie publikovanej v Journal of Food and Chemical Toxicology[1] bioaktívna zložka reishi nazvaná ganodermanondiol pozitívne ovplyvňuje dráhu Nrf2, aby zvýšila hladinu ochranných enzýmov. Na Nrf2 sa nahliada ako na hlavnú signálnu dráhu, ktorá sprostredkováva produkciu detoxikačných a antioxidačných enzýmov. Je to, ako keď použijete zápalku, aby ste v tmavej miestnosti zapálili sviečku. Sviečka je Nrf2 a zápalka je ganodermanondiol. Ak sviečku zapálite, môžete sa potom v miestnosti orientovať. Iné štúdie boli vykonané s použitím výťažkov z reishi, počas nich však vedci neizolovali konkrétne bioaktívne molekuly. Potkani kŕmení reishi mali zvýšenú hladinu ochranných enzýmov. Starší potkani, ktorí dostávali doplnky s výťažkom reishi, dokonca mali podobne fungujúce enzýmy ako mladí potkani. Proces starnutia sa bežne spojuje s úbytkom ochranných enzýmov a zvýšeným oxidačným stresom, bolo však preukázané, že konzumácia reishi potlačuje prejavy bežného procesu starnutia. Niektoré druhy húb môžu podporovať schopnosť tela zbavovať sa toxínov a znižovať oxidačný stres. Je potrebný ďalší výskum, aby sme porozumeli vplyvu každej bioaktívnej zložky a pretože vieme len málo o potenciálnych vedľajších účinkoch.
reishi-kmen
Detoxikácia s pomocou duanwood reishi

KĽÚČOVÉ POJMY:

Antioxidanty: Molekuly, ktoré reagujú s oxidačnými činidlami ako sú reaktívne formy kyslíku, aby zabránili reakcii s inými citlivejšími molekulami. Voľné radikály môžu bunku alebo bunkové zložky poškodiť presunom elektrónov do cieľových molekúl. Antioxidanty poskytujú pôdu pre tento presun elektrónov. Dioxíny: Bežné toxické škodliviny, ktoré vznikajú pri spaľovaní odpadu, bielení papiera, tavení kovov a syntéze chemických látok ako PCB. Enzým: Bielkoviny, ktoré katalyzujú reakcie znížením množstva energie potrebnej k tomu, aby reakcia prebehla. Ak by mali byť reakcie, ku ktorým v našich telách dochádza, zopakované v laboratóriu bez použitia enzýmov, mnoho z nich by vyžadovalo extrémne vysokú teplotu (energiu). Enzýmy sú veľmi efektívne, neprodukujú odpad a udržujú nás pri živote Glutathion peroxidáza: Druh enzýmu, ktorý mení peroxid vodíka na vodu a tukové radikály (lipidové hydroperoxidy) na rozpustné alkoholy. Glutathion-S-transferáza: Enzým so schopnosťou premeniť nabité toxíny na neutrálne, rozpustné molekuly. Dokáže neutralizovať pesticídy, herbicídy a mnoho rôznych karcinogénov. Halogénované uhľovodíky: Trieda rozšírených toxínov, ktoré sa používajú ako spomaľovače horenia, chladiace médium, hnacie plyny a rozpúšťadla. Je o nich známe, že narušujú ozónovú vrstvu a boli nájdené v materskom mlieku. Halogénovaný uhľovodík sa uvoľňuje pri vypustení stlačeného vzduchu z nádoby hore nohami. Ťažké kovy: Pojem zvyčajne užívaný pre kovy, ktoré sú známe svojimi toxickými účinkami. Mnoho iónov kovov sa môže nabiť a stať sa silnými oxidačnými činidlami. Reaktívne formy kyslíku: Reaktívne molekuly, ktoré obsahujú kyslík. Pri bunkovom metabolizme je bežne produkovaný peroxid vodíka a superoxidy. Tieto reaktívne formy kyslíku ochotne reagujú s bunkovými zložkami a môžu dokonca viesť k smrti bunky. Náš imunitný systém používa reaktívne formy kyslíku k zabíjaniu napádajúcich mikrobiálnych buniek. Oxidačný stres: Stav, ku ktorému dochádza, keď je nedostatok antioxidačných enzýmov, ktoré by miernili ničivé pôsobenie reaktívnych foriem kyslíku a iných oxidačných činidiel. Udržovanie vysokej hladiny antioxidačných enzýmov môže predchádzať dôsledkom oxidačného stresu, medzi ktoré patrí aj bunková smrť. Mnohí sa domnievajú, že starnutie je jedným z dôsledkov oxidačného stresu. Nrf2: Hlavná dráha, ktorá sa zapojuje pri expresii antioxidačných enzýmov. Dráha Nrf2 priamo riadi produkciu ochranných enzýmov a je vnímaná ako potenciálny cieľ pre medikáciu vyvinutú k spomaleniu procesu starnutia a predchádzaniu určitých ochorení. Predpokladá sa, že huby túto dráhu stimulujú a pozitívne ovplyvňujú antioxidačný obranný systém. Plastifikátory: Látky používané k zvýšeniu flexibility a odolnosti plastov. Používajú sa tiež v niektorých druhoch betónu a gumy. Estery kyseliny ftalovej sa bežne používajú ako plastifikátory pri výrobe PVC rúr. O ftalátoch je známe, že sú to endokrinné disruptory, ktoré môžu spôsobovať hormonálne zmeny a vrodené vady. Superoxid dismutáza: Enzým, ktorý premieňa superoxidy na kyslík a peroxid vodíka. Synergicky pôsobí s glutathion peroxidázou a spoločne môžu tieto enzýmy účinne stabilizovať superoxidy tým, že ich premenia na vodu. VYBRANÉ VÝSKUMY A ÚRYVKY: Li, B., Lee, D., Kang, Y., Yao, N., An, R., & Kim, Y. (2013). Ochranné účinky ganodermanondiolu izolovaného z huby reishi proti hepatotoxicite vyvolanej tert-butyl hydroperoxidom prostredníctvom antioxidačných enzýmov sprostredkovaných Nrf2. Food Chemistry and Toxicology, 53, 317-324. „Ganodermanondiol, biologicky aktívna zlúčenina, bola izolovaná z huby reishi (Ganoderma lucidum). Táto štúdia skúmala ochranné účinky ganodermanondiolu proti hepatotoxicite vyvolanej tert-butyl hydroperoxidom (t-BHP). Ganodermanondiol chránil bunky HepG2 z ľudskej pečene prostredníctvom expresie hem oxygenázy-1 závislej na dráhe nukleárneho faktoru E2 súvisiaceho s faktorom 2 (Nrf2). Ganodermanondiol navyše úmerne dávke zvyšoval hladinu bunkového glutathionu a expresiu génu glutamyl-cystein ligázy. Vystavenie ganodermanondiolu navyše podporovalo fosforyláciu adenosin-monofosfátom aktivovanej proteinkinázy (AMPK) a nadradených aktivátorov kinázy, LKB1 a Ca2+-kalmodulin dependentnej proteinkinázy II (CaMKII). Táto štúdia naznačuje, že ganodermanondiol má silné cytoprotektívne účinky na hepatotoxicitu v bunkách HepG2 z ľudskej pečene vyvolanej t-BHP pravdepodobne prostredníctvom antioxidačných enzýmov a AMPK sprostredkovaných Nrf2.“ „Predchádzajúce fytochemické štúdie ukázali, že huby reishi obsahujú viac ako 400 bioaktívnych zlúčenín, vrátane polysacharidov, triterpenoidov, nukleotidov, sterolov a steroidov, ktoré sú zvyčajne považované za zdroj biologických účinkov a terapeutických použití tejto huby.“ (Boh a kol., 2007 a Sanodiya a kol., 2009)
detoxikace-pecene
Duanwood Reishi podporuje detoxikáciu pečene
„V tejto štúdii sme ukázali, že ganodermanondiol značne zvyšoval hladiny Nrf2 a účinne podporoval premiestnenie Nrf2 do jadra buniek HepG2. To naznačuje, že k expresii HO-1 vyvolanej ganodermanondiolom môže v bunkách HepG2 dochádzať prostredníctvom signálnej dráhy Nrf2. V našej predchádzajúcej štúdii sme tiež ukázali, že sauchinon zvyšuje bunkovú rezistenciu buniek HepG2 voči oxidatívnemu poškodeniu spôsobeného t-butyl hydroperoxidom, pravdepodobne prostredníctvom expresie HO-1 závislej na dráhe p38 MAPK -Nrf2/ARE.“ (Jeong a kol., 2010) Lin, W., & Lin, W. (2006). Prospešné účinky druhu Ganoderma lucidum na fibrózu pečene spôsobenou tetrachlormethanom u potkanov. World Journal of Gastroenterology, 12(2), 265-270. „Orálne podanie GLE u potkanov značne znižovalo pečeňovú fibrózu spôsobenú CCl4, pravdepodobne vďaka ochrannému účinku proti hepatocelulárnej nekróze zásluhou svojej schopnosti vychytávať voľné radikály.“ Lakshmi, B., Ajith, T., Jose, N., & Janardhanan, K. (2006). Antimutagénne pôsobenie metanolového výťažku druhu Ganoderma lucidum a jeho účinok na poškodenie pečene spôsobené benzo[a]pyrenom. Journal of Ethnopharmacology, 107(2), 297-303. „Výsledky ukázali, že metanolový výťažok huby Ganoderma lucidum, má značné antimutagénne účinky. Boli hodnotené tiež účinky b[a]p na pečeňové enzýmy, ako sérovú glutamát-oxalacetát transaminázu (GOT), glutamát-pyruvát transaminázu (GPT) a alkalickú fosfatázu (ALP). Výťažok predchádzal zvýšenej aktivite SGOT, SGPT a ALP nasledujúci po vystavení b[a]p a zdvíhal hladinu redukovaného glutathionu (GSH) a aktivitu glutathion peroxidázy (GPx), glutathion-S-transferázy (GST), superoxid dismutázy (SOD) a katalázy (CAT). Výťažok tiež silne inhiboval peroxidáciu lipidov spôsobenú b[a]p. Výsledky odhalili, že výťažok huby Ganoderma lucidum obnovuje antioxidačnú obranu a predchádza poškodeniu pečene nasledujúcemu po vystavení b[a]p.“ Sharma, R., Yang, Y., Sharma, A., Awasthi, S., & Awasthi, Y. (2004). Antioxidačná rola glutathion S-transferáz: ochrana proti oxidačnej toxicite a regulácia stresom vyvolanej apoptózy. Antioxidants and Redox Signalling, 6(2), 289-300. „Je známe, že glutathion S-transferázy (GST) môže redukovať lipidové hydroperoxidy pomocou svojho Se-independentného glutathion peroxidázového pôsobenia a že tieto enzýmy môžu tiež detoxikovať konečné produkty peroxidácie lipidov, ako 4-hydroxynonenal (4-HNE). V tomto článku sú kriticky vyhodnotené nedávne štúdie naznačujúce, že GST triedy alfa poskytujú pôsobivú obranu proti oxidačnému stresu, a je preskúmaná rola týchto enzýmov pri regulácii signalizácie spustenej oxidačným stresom. Dostupné dôkazy z predchádzajúcich štúdií spolu s výsledkami z nedávnych štúdií v našich laboratóriách silne naznačujú, že produkty peroxidácie lipidov, najmä hydroperoxidy a 4-HNE, sa zapájajú do mechanizmu stresom spustenej signalizácie a že je ju možné modulovať pomocou GST triedy alfa prostredníctvom regulácie vnútrobunkových koncentrácií 4-HNE.“ Hassan, Z., Elobeid, M., Virk, P., Omer, S., ElAmin, M., Daghestani, M., et al. (2012). Bisfenol A vyvoláva hepatotoxicitu prostredníctvom oxidačného stresu u potkanieho modelu. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2012. Získané 1. januára 2013 z http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22888396 „Reaktívne formy kyslíka (RFK) sú cytotoxické činidlá, ktorá vedú k značnému oxidačnému poškodeniu. Bisfenol A (BPA) je škodlivina, ktorej sme vystavení čím ďalej tým viac, a má ako toxické, tak estrogéne účinky na bunky savcov. Z dôvodu malého množstva informácií o účinkoch BPA na pečeň, táto štúdia skúma, či BPA spôsobuje hepatotoxicitu vyvolaním oxidačného stresu v pečeni. Potkani boli rozdelení do piatich skupín: prvým štyrom skupinám bol BPA podávaný ústne v dávke 0,1, 1, 10, 50 (mg/kg/deň) po dobu 4 týždňov. Piatej skupine bola podávaná voda s médiom. Konečná telesná hmotnosť skupiny s 0,1 mg vykazovala značný pokles v porovnaní s kontrolnou skupinou. U skupiny s 50 mg BPA bola zistená znížená úroveň aktivity glutathionu, superoxid dismutázy, glutathion peroxidázy, glutathion-S-transferázy, glutathion reduktázy a katalázy v porovnaní s kontrolnými skupinami. Vysoká dávka BPA (50 mg/kg) významne zvyšovala biochemické úrovne ALT, ALP a celkového bilirubínu. Účinky BPA na aktivitu antioxidačných génov bola potvrdená PCR v reálnom čase, kde úroveň expresie týchto génov v pečeňovom tkanive bola značne znížená v porovnaní s kontrolnými subjektami. Dáta z tejto štúdie ukazujú, že BPA vytvára RFK a znižuje expresiu antioxidačných génov, čo spôsobuje hepatotoxicitu.“ Shi, Y., Sun, J., He, H., Guo, H., & Zhang, S. (2008). Hepatoprotektívne účinky peptidov druhu Ganoderma lucidum proti poškodeniu pečene spôsobené D-galaktosaminem u myší. Journal of Ethnopharmacology, 117(3), 415-419. „Ganoderma lucidum (GL), tradičná čínska liečivá huba, je široko užívaná k liečeniu chronickej hepatopatie rôznych etiológií. Bolo hodnotené hepatoprotektívne pôsobenie peptidov z druhu Ganoderma lucidum (GLP) proti poškodeniu pečene spôsobené d-galaktosaminem (d-GalN) u myší. GLP boli denne podávané výživovou sondou po dobu dvoch týždňov dávkach 60, 120 a 180 mg/kg. Kontrolné skupiny dostávali rovnaké množstvo fyziologického roztoku v rovnakom čase. Potom bol myšiam z kontrolnej skupiny d-GalN a zo skupín dostávajúcich GLP podaný peritoneálnou injekciou d-GalN (750 mg/kg) rozptýlený v normálnom fyziologickom roztoku. Poškodenie pečene vyvolané d-GalN sa prejavilo značným zvýšením aktivity markerových enzýmov (AST, ALT) v sére a hladiny MDA v pečeni (P < 0,01) a značným poklesom aktivity SOD a hladiny GSH v pečeni (P < 0,01). Podávanie GLP myšiam vopred tieto zmenené parametre zvrátilo na normálne hodnoty. Biochemické výsledky boli podporené histopatologickým vyšetrením pečeňových segmentov. Najlepšie hepatoprotektívne účinky GLP boli pozorované po liečbe dávkou 180 mg/kg, čo dokladajú biochemické parametre a histopatologické charakteristiky pečene, ktoré boli podobné tým u normálnej kontrolnej skupiny. Výsledky tejto štúdie odhalili, že Reishi by mohla poskytovať významnú ochranu zmiernením hepatocelulárneho poškodenia spôsobeného d-GalN.“ Mates, J. M., Segura, J. A., Alonso, F. J., & Marquez, J. (2010). Rola dioxínov a ťažkých kovov u rakoviny a neurologických ochorení s mechanizmami spustenými RFK. Free Radical Biology and Medicine, 49(9), 1328-1341. „Enzýmy II. fáze a vnútrobunková hladina GSH hrajú poprednú úlohu pri poskytovaní takejto ochrany. Expresia a indukcia enzýmov, ktoré metabolizujú xenobiotiká, lieky a karcinogény teda, hrá dôležitú rolu pri stanovovaní rizika rakoviny u človeka [8]. Napríklad zvýšenie RFK a RFD môže byť udalosťou, ktorá povedie k zhoršeniu a obmedzeniu slinných antioxidačných systémov, a to vysvetľuje oxidačné poškodenie [17] DNA a bielkovín a možno aj podporu tvorby karcinómu dlaždicových buniek v ústach u pacientov [12]. Vyššia úroveň oxidačného stresu bola tiež pozorovaná v kolorektálnom epiteli premaligných buniek adenómu [18], pri patogenézii rakoviny prsníka [19] a melanómu [20] a tiež u mnohých iných druhov rakoviny [21], [22] a [23].“ „Dioxíny nie sú vyrábané zámerne a nemajú žiadne známe využitie. Sú vedľajším produktom rôznych priemyslových procesov (napr. bielenie buničiny pri výrobe papiera a výroba chemických látok a pesticídov) a spaľovaní (napr. pálenie odpadu z domácnosti, lesné požiare a spaľovanie odpadu). Nízke hladiny dioxínov sa nachádzajú po celom svete vo vzduchu, pôde, vode a sedimentoch a v potravinách, ako sú mliečne výrobky, mäso, ryby a kôrovcoch [26]. Škodlivina 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) je prototypová zlúčenina celej skupiny halogenovaných aromatických uhľovodíkov zvaných škodliviny s dioxínovým efektom nachádzajúcich sa v potravinách, ľudskom tkanive, materskom mlieku a vzorkách zo životného prostredia [27].“ „Bol pozorovaný nárast RFK, keď boli normálne pečeňové bunky CRL-1439 vystavené rôznym koncentráciám Cd(II). Poklesla koncentrácia metabolitov GSH, GSSG (oxidovaný GSH) a celkových thiolov. Rovnako tak stúpol malondialdehyd kvôli peroxidácii lipidov [63]. Záverom je, že kadmium ničí antioxidačný systém, čo znižuje aktivitu SOD, CAT a GPX a spôsobuje nárast úrovne peroxidácie lipidov [64].“ „GSH inhibuje tvorbu voľných radikálov medenými iónmi v prítomnosti H2O2. Tento ochranný účinok bol prisúdený jeho schopnosti stabilizovať meď v oxidačnom stave Cu(I), ktorá predchádza redoxnému cyklu a tvorbe RFK [50]. Meď môže byť mimoriadne dôležitá pri pôsobení oxidačného poškodenia DNA. Ióny Cu2+ môžu prejsť interkaláciou aj komplexáciou na purínovej báze. Preto sa ióny Cu+ a Cu2+ prítomné v bunkovej DNA môžu zúčastniť oxidácie, ktorá spôsobuje poškodzovanie DNA. CU2+ ako voľný ión alebo ako súčasť komplexov naviac vytvára 1O2 ako prevládajúcu reaktívnu formu pri reakcii s H2O2[79].“ „Bunkový oxidačný stres je spôsobený tvorbou RFK na jednej strane a slabosťou antioxidačnej obrany na strane druhej. To platí hlavne pre bunky s aktívnym metabolizmom, ako sú neuróny. Tvorba radikálov je v mozgu skutočne zvýšená kvôli vysokej miere metabolizmu kyslíku neurónov [95] a [96]. Vyššia hladina oxidačne poškodenej DNA sa nachádza v mozgu pacientov s Parkinsonovou chorobou a v miechovom tkanive pacientov s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS) [7].“ „Aj keď dôkazy podporujú patogénnu úlohu oxidačného stresu u neurodegeneratívnych ochoreniach, príčiny a dôsledky RFK, ktoré podporujú poškodenie vyvolané oxidáciou, ešte neboli priamo ukázané [95].“ „U niektorých kľúčových mitochondriálnych enzýmov bola preukázaná nedostatočná aktivita v náchylných neurónoch, čo môže viesť k zvýšenej tvorbe RFK [95]. Indukcia enzýmov II. fáze môže predchádzať bunkovej smrti astrocytov vystavených vysokým koncentráciám peroxidov [6]. Mitochondriálny H2O2, ktorý má schopnosť prechádzať biologickými membránami, nie je vysoko reaktívnou molekulou; môže však reagovať s kovmi a vytvárať •OH a 1O2, ktoré môžu veľmi škodiť neurónom [95].“ [1] Li, B., Lee, D., Kang, Y., Yao, N., An, R., & Kim, Y. (2013). Protective effect of ganodermanondiol isolated from the Lingzhi mushroom against tert-butyl hydroperoxide-induced hepatotoxicity through Nrf2-mediated antioxidant enzymes. Food Chemistry and Toxicology, 53, 317-324.

Prosím, ohodnoťte článok

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *