Rakovina a liečivé huby – čo hovorí súčasný výskum

Huby a rakovina Rovnako ako stará plechovka, ktorá sa roztaví a vyrobí sa z nej nová, sú aj bunky v našom tele často recyklované a nahradzované. Každých niekoľko dní špecializované biele krvinky bunky pohltia a rozložia ich na časti, ktoré sa použijú pri budovaní nových, zdravších buniek. Táto recyklácia buniek je známa ako apoptóza, a […]

PHARMACOPEA CZ s.r.o.

Rakovina a liečivé huby – čo hovorí súčasný výskum 5/5 (4)

Kapsula s Reishi a boxerskú rukavicou rozbíja vírus

Huby a rakovina

Rovnako ako stará plechovka, ktorá sa roztaví a vyrobí sa z nej nová, sú aj bunky v našom tele často recyklované a nahradzované. Každých niekoľko dní špecializované biele krvinky bunky pohltia a rozložia ich na časti, ktoré sa použijú pri budovaní nových, zdravších buniek. Táto recyklácia buniek je známa ako apoptóza, a keď tento proces nefunguje správne, môžu vzniknúť závažné problémy. Ak sú bunky vyrábané rýchlejšie ako sú pohlcované, dôsledkom môže byť rast rakovinových nádorov. Dobre fungujúci imunitný systém vykonáva apoptózu a bráni rakovinovým bunkám v raste. Naše imunitné systémy sú ako malé galaxie, kde zúri medziplanetárna vojna. Obranné bunky, ako NK bunky a makrofágy, v tele hľadajú mutované rakovinové bunky a vyvolajú apoptózu, ktorá zničí, čo našli. Zložité receptory rozpoznávajú potenciálne nebezpečné bunky a pomocou elektrických signálov posielajú správu do celého imunitného systému. Aktivujú sa enzýmy, ktoré katalyzujú produkciu miliárd obranných buniek, ktoré sú schopné v tele rakovinové bunky vyhubiť. Vysoký stav obranných buniek zaručuje, že zmutované bunky budú zničené skôr ako začnú pre náš organizmus predstavovať skutočné riziko. Zdravá strava môže našťastie prispieť k vytváraniu obranných buniek, takže rakovina ani nedostane príležitosť sa rozšíriť.
reishi-02
Maľba na hodváb oslavujúca zázračnú moc Duanwood Red Reishi.

Betaglukány

Huby sú v centre výskumu liečby rakoviny vďaka svojmu zjavnému vplyvu na imunitný systém. Podľa recenzie publikovanej v Journal of Cellular Microbiology[1] obsahujú huby skupinu polysacharidov – dlhých reťazcov cukrov – známych ako beta-glukány, ktoré podporujú obranné mechanizmy tela vrátane apoptózy. Vedci z Ústavu pre infekčné ochorenia a molekulárnu medicínu[2] ukázali, že beta-glukány z rôznych húb sa viaže na štyri rôzne receptory rozoznávajúce vzorce. Tak ako kľúč pasuje do zámku, každý receptor prijíma len jedinečnú skupinu beta-glukánov. Akonáhle sa molekula beta-glukánu naviaže na receptor, aktivuje sa daná dráha. Článok, ktorý nedávno publikovali vedci z Bastyrovej univerzity a Minnesotskej univerzity[3], ukázal, že beta-glukán polysacharid krestin (PSK), ktorý sa nachádza v hubách reishi, sa viaže k receptoru TLR4 a aktivuje dráhu, ktorá vedie k vylučovaniu bielkovinovej molekuly, ktorá doslova rozpúšťa membránu rakovinových buniek. Vedci z Katedry biofunkčnej chémie Univerzity v Kobe v Japonsku[4] objavili, že beta-glukán získaný z huby shiitake má podobný protinádorový účinok ako PSK. A štúdia publikovaná v Journal of Leukocyte Biology v roku 2012[5] preukázala, že receptor dectin-1 uvoľňuje rastový faktor bielych krviniek, ktorý spúšťa produkciu celého radu obranných buniek, keď je naviazaný na beta-glukány z húb. Výskum spôsobu, akým rôzne beta-glukány aktivujú dôležité imunologické dráhy, naznačuje, že konzumácia rôznych druhov húb môže podporiť imunitnú reakciu na rakovinové bunky. Zatiaľ čo vyššie spomínaný výskum sa sústredil na to, ako určité beta-glukány ovplyvňujú konkrétne dráhy, boli vykonané aj pokusy, ktoré skúmali široký účinok húb na rakovinový rast, prevenciu a liečbu radiáciou. Journal of Immunopharmacology and Immunotoxicology publikoval dáta z pokusu vykonaného v roku 1997[6], v ktorom boli myši kŕmené silným karcinogénom a niektoré naviac hubami. Výskyt karcinómu močového mechúra sa znížil o polovicu u myší, ktorým boli podávané huby reishi a shiitake. Štúdia publikovaná v roku 2006 v Journal of Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry[7] preukázala, že výťažok huby reishi značne zvyšuje dĺžku života myší, ktorým boli implantované nádory. Boli vykonané viaceré štúdie a všetky došli k záveru, že konzumácia húb udržuje zdravú hladinu obranných buniek a zvyšuje imunologickú činnosť. Aj keď liečivé vlastnosti húb neboli potvrdené FDA, dáta z predných výskumných ústavov a časopisov naznačujú, že konzumácia jedlých húb môže značne znížiť rakovinový rast a predĺžiť dĺžku života pacientov s rakovinou.
duanwood-resihi-spor
Dospelý exemplár Duanwood Red Reishi v čase rozmnožovania produkuje značné množstvo spórového prášku.

KĽÚČOVÉ POJMY:

Beta-glukány: Dlhé reťazce glukózových (cukorných) jednotiek so špecifickou orientáciou väzieb. Beta-glukány sa líšia v molekulárnej hmotnosti, dĺžke a majú rôzne miesta vetvenia. V závislosti na svojich vlastnostiach majú rôzne účinky na imunitný systém. Ľudia nedokážu beta-glukány syntetizovať. Cytokíny: Sú imunomodulačné bielkoviny; vysielajú signály a umožňujú bunkám imunitného systému komunikovať a na základe informácií vykonávať úlohy. Dectin-1: Zásadný receptor rozoznávajúci vzorce pre beta-glukány na makrofágoch, neutrofiloch a dendritických bunkách. Keď sa dectin-1 naviaže na beta-glukány, priamo zaháji produkciu cytokínu GM-CSF. GM-CSF je rastový faktor, ktorý ovplyvňuje produkciu mnohých bielych krviniek. GM-CSF sa momentálne používa ako liek k zvýšeniu počtu bielych krviniek po chemoterapii a nedávno bol zaradený ako súčasť medikácie pri HIV. Dendritické bunky: Bunky, ktoré zhromažďujú a prenášajú informácie iným obranným bunkám. Keď dendritická bunka odhalí antigén, predá túto informáciu ďalším bunkám, ktoré potom budujú imunitu a náležite reagujú. Enzýmy: Bielkoviny, ktoré katalyzujú reakcie znížením množstva energie potrebnej k tomu, aby reakcia prebehla. Ak by mali byť reakcie, ku ktorým v našich telách dochádza, zopakované v laboratóriu bez použitia enzýmov, mnoho z nich by vyžadovalo extrémne vysokú teplotu (energiu). Enzýmy sú veľmi efektívne, neprodukujú odpad a udržujú nás pri živote. Makrofágy: Sú bunky, ktoré pohltia a strávia patogény, rakovinové bunky a odpad. Makrofágy majú receptory, ktoré sa viažu na bielkoviny a sacharidy, a môžu prenášať informácie získané týmito receptormi, a tým ovplyvniť produkciu cytokínov. NK bunky: Sú obranné bunky, ktoré dokážu rozpoznať nebezpečné bunky, označiť ich a zničiť a predať informácie ďalším bunkám. Väčšina obranných buniek vyžaduje aktiváciu, ale NK bunky dokážu rozpoznať nebezpečné a zaťažované bunky a zabiť ich bez toho, aby k tomu dostali pokyn od inej bunky. NK bunky prinášajú rýchlu reakciu na patogény a rakovinové bunky. Neutrofily: Sú najbežnejšie biele krvinky. Reagujú na bunkové signály zo zranení, zápalu a rakoviny. Neutrofily sú podobné makrofágom v tom, že pohlcujú poškodené bunky. Receptory rozoznávajúce vzorce: Sú bielkoviny, ktoré sa viažu na špecifické štruktúry a po naviazaní aktivujú dráhy. Mnoho receptorov rozoznávajúcich vzorce sa viaže na sacharidy, ktoré sa nachádzajú v bunkových stenách patogénov, čo by mohlo vysvetľovať, prečo beta-glukány v hubách stimulujú imunitnú odpoveď. Polysacharid krestin (PSK): Je beta-glukán naviazaný na bielkovinu. Bolo preukázané, že PSK podporuje apoptotickou bunkovú smrť pri použití s inými liekmi proti rakovine ako doxorubicín. Pacienti podstupujúci chemoterapiu majú nižšiu úmrtnosť, keď užívajú PSK. Receptor TLR4: Je receptor rozoznávajúci vzorce, ktorý sa viaže na polysacharid krestin z huby Trúdnikovec pestrý a reishi. Vyvoláva sekréciu faktoru nádorovej nekrózy alfa, čo vedie k apoptotickej bunkovej smrti. Rastový faktor bielych krviniek: Stimuluje produkciu mnohých obranných buniek. Cytokín GM-CSF je rastový faktor bielych krviniek, ktorý sa uvoľňuje, keď sa aktivuje dectin-1.
rakovina-bunka-deliaca
Deliaca sa rakovinová bunka nádoru prsníka vo fáze telophase.

VYBRANÉ VÝSKUMY A ÚRYVKY:

Brown, G., & Gordon, S. (2005). Imunitné rozpoznanie β-glukánov z húb. Cellular Microbiology, 7(4), 471-479. „β-glukány sa javia ako hlavný cieľ pri rozoznávaní patogénov z húb. Pre tieto sacharidy bolo identifikované množstvo receptorov, ktoré po ich rozoznaní spúšťa rôzne imunitné odpovede.“ „Bolo preukázané, že podávanie čistených β-glukánov má mnoho prospešných účinkov vrátane ochrany pred rozvojom nádorov a infekcií spôsobených plesňovými, bakteriálnymi, vírusovými a protozoálnymi patogénmi, čo vzbudilo záujem o farmaceutický vývoj týchto sacharidov.“ Tsoni, S. V., & Brown, G. D. (2008). β-glukány a dectin-1. Annals of the New York Academy of Sciences, 1143(1), 45-60. „Pre tieto sacharidy boli identifikované štyri PRR, vrátane čistiacich (scavenger) receptorov, komplementového receptoru 3 (CR3), laktosylceramidu a od nedávna aj dectinu-1.“ „β-glukány sú silné imunomodulátory s veľkým počtom potenciálnych použití.“ Price, L. A., Wenner, C. A., Sloper, D. T., Slaton, J. W., & Novack, J. P. (2010). Úloha toll-like receptoru 4 pri vylučovaní TNF alfa myšími makrofágmi v reakcii na polysacharid krestin, vodný výťažok huby Trametes versicolor. Fitoterapia, 81(7), 914-919. „Polysacharidy môžu aktivovať imunitné odpovede podporením vylučovania TNF alfa, IL-6 a iných zápalových cytokínov. Receptory rozpoznávajúce patogény tiež slúžia k viazaniu ligánd, ktoré riadia imunitné odpovede. Tieto imunomodulačné odpovede sú zvlášť zaujímavé pre výskum prevencie a liečby rakoviny.“ Okamoto, T., Kodoi, R., Nonaka, Y., Fukuda, I., Hashimoto, T., Kanazawa, K., et al. (2004). Lentinan z huby shiitake (Lentinus edodes) potlačuje expresiu podrodiny cytochrómov P450 1A v myšej pečeni. Biofactors, 21(1-4), 407-409. „Polysacharidy z húb, zvlášť β-glukány ako lentinan z druhu Shiitake – Lentinus edodes, pôsobí protinádorovo a imunomodulačne pomocou produkovania cytokínov z imunocytov.“ Masuda, Y., Togo, T., Mizuno, S., Konishi, M., & Nanba, H. (2012). Rozpustný β-glukán z druhu Grifola frondosa vyvoláva množenie a signalizáciu dectin-1/Syk u prítomných makrofágov prostredníctvom autokrinnej dráhy GM-CSF. Journal of leukocyte biology, 91(4), 547-556. „β-glukán, hlavnú zložku bunkových stien húb, zvyčajne rozoznajú PRR vyjadrené na makrofágoch a dendritických bunkách, napríklad dectine-1.“ „Toto je prvá štúdia, ktorá preukazuje, že čistené β-glukány, ako napríklad MD frakcia a kurdlan, priamo vyvolávajú produkciu GM-CSF, čo vede k aktivácii dectin-1/Syk u prítomných makrofágov. Nakoniec sme dokázali, že MD frakcia vyvoláva množenie buniek a produkciu cytokínu bez nadmerného zápalu v prítomných makrofágoch, čo prispieva jeho imunoterapeutickému potenciálu.“ Kurashige, S., Akuzawa, Y., & Endo, F. (1997). Účinky podávania druhov Lentinus edodes na prepuknutú rakovinu a činnosť makrofágov a lymfocytov u myší pri podávaní karcinogénu N-butyl-N-butanolnitrosoaminu. Immunopharmacology and Immunotoxicology, 19(2), 175-183. „Myšiam bol karcinogén podávaný každý deň po dobu 8 týždňov a niektoré naviac dostávali shiitake. U 100 % tých, ktoré dostávali karcinogén, sa vytvoril karcinóm močového mechúra. U 52,9 % so shiitake. Chemotaktické pôsobenie makrofágov bolo potlačené u myší, ktorým bol podávaný len samotný karcinogén, ale zostalo na takmer normálnej úrovni pri podávaní húb. Odobrané lymfocyty vykazovali takmer normálnu blastogénnu odpoveď s hubami, ale bez nich bola ich odpoveď takmer úplne blokovaná. Cytotoxické pôsobenie lymfocytov bolo normálne s hubami a činnosť NK buniek bola bez húb výrazne potlačená.“ Nonaka, Y., Shibata, H., Nakai, M., Kurihara, H., Ishibashi, H., Kiso, Y., et al. (2006). Protinádorové pôsobenie duanwood varianty Ganoderma lucidum u alogénnych a syngénnych myšiach s nádorom. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 70(9), 2028-2034. „Skúmali sme protinádorové účinky prípravku z duanwood varianty Ganoderma lucidum, typu G. lucidum, nielen u alogénnych myšiach ddY so sarkómom 180, ale tiež u syngénnych myšiach C3H/He s MM 46. G. lucidum AF bránila rastu nádoru a predlžovala život myší pri orálnom podaní pri voľnom kŕmení stravou obsahujúcou 2,5 % G. lucidum AF. Vykazovala tiež protinádorové pôsobenie v prípade následného kŕmenia po naočkovaní nádorom. Duanwood reishi významne pôsobila proti utlmeniu buniek sleziny CD8+ a bránila poklesu produkcie interferónu gama (IFN-gamma) v miestnych lymfatických uzlinách u myší s MM 46, čo naznačuje, že protinádorové pôsobenie duanwood reishi by mohlo byť spôsobené jej imunostimulačným pôsobením. Tieto výsledky naznačujú, že príjem duanwood reishi môže byť vhodný pre prevenciu a liečenie rakoviny.“ Furusawa, E., Chou, S. C., Furusawa, S., Hirazumi, A., & Dang, Y. (1992). Protinádorové pôsobenie jedlej huby Ganoderma lucidum na intraperitoneálne implantovaný Lewisov pľúcny karcinóm u syngénnych myšiach. Phytotherapy Research, 6(6), 300-304. „Vodný výťažok ling-zhi (reishi) významne predlžoval dĺžku života myší s implantovanými nádormi pri samostatnom intraperitoneálnom podaní aj v kombinácii s cytotoxickými protinádorovými liekmi.“ ODKAZY: [1] Brown, G., & Gordon, S. (2005). Immune recognition of fungal β-glucans. Cellular Microbiology, 7(4), 471-479. [2] Tsoni, S. V., & Brown, G. D. (2008). β-glucans and dectin-1. Annals of the New York Academy of Sciences, 1143(1), 45-60. [3] Price, L. A., Wenner, C. A., Sloper, D. T., Slaton, J. W., & Novack, J. P. (2010). Role for toll-like receptor 4 in TNF-alpha secretion by murine macrophages in response to polysaccharide krestin, A Trametes versicolor mushroom extract. Fitoterapia, 81(7), 914-919. [4] Okamoto, T., Kodoi, R., Nonaka, Y., Fukuda, I., Hashimoto, T., Kanazawa, K., et al. (2004). Lentinan from shiitake mushroom (Lentinus edodes) suppresses expression of cytochrome P450 1A subfamily in the mouse liver. Biofactors, 21(1-4), 407-409. [5] Masuda, Y., Togo, T., Mizuno, S., Konishi, M., & Nanba, H. (2012). Soluble β-glucan from Grifola frondosa induces proliferation and Dectin-1/Syk signaling in resident macrophages via the GM-CSF autocrine pathway. Journal of leukocyte biology, 91(4), 547-556. [6] Kurashige, S., Akuzawa, Y., & Endo, F. (1997). Effects of Lentinus edodes administration on cancer outbreak, and activities of macrophages and lymphocytes in mice treated with a carcinogen, N-butyl-N-butanolnitrosoamine. Immunopharmacology and Immunotoxicology, 19(2), 175-183. [7] Nonaka, Y., Shibata, H., Nakai, M., Kurihara, H., Ishibashi, H., Kiso, Y., et al. (2006). Anti-tumor activities of the antlered form of Ganoderma lucidum in allogeneic and syngeneic tumor-bearing mice. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 70(9), 2028-2034.

Prosím, ohodnoťte článok

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *