Veda o emóciách: Základy psychológie emócií 

To, ako si vykladáme svet okolo seba a ako naň reagujeme, vytvára našu osobnosť a prispieva ku kvalite nášho života. Štúdium emočnej psychológie umožňuje vedcom preniknúť do toho, prečo ľudia reagujú na určité podnety a ako nás tieto reakcie ovplyvňujú po fyzickej a psychickej stránke. Napriek tomu, že je štúdium emočnej psychológie rozsiahle a zložité, […]

PHARMACOPEA CZ s.r.o.

Veda o emóciách: Základy psychológie emócií  4.77/5 (13)

graf s emóciami

To, ako si vykladáme svet okolo seba a ako naň reagujeme, vytvára našu osobnosť a prispieva ku kvalite nášho života. Štúdium emočnej psychológie umožňuje vedcom preniknúť do toho, prečo ľudia reagujú na určité podnety a ako nás tieto reakcie ovplyvňujú po fyzickej a psychickej stránke. Napriek tomu, že je štúdium emočnej psychológie rozsiahle a zložité, vedci zistili pomerne veľa o tom, čo tvorí naše emócie a naše behaviorálne a fyzické reakcie na ne.

Definícia emócií

Emócie sa často zamieňajú za pocity a nálady, ale tieto tri pojmy nie sú zameniteľné. Podľa Americkej psychologickej asociácie (APA) sú emócie definované ako “komplexný vzorec reakcií, zahŕňajúce zážitkové, behaviorálne a fyziologické prvky”. Emócie sú spôsobom, akým sa jednotlivci vyrovnávajú so záležitosťami alebo situáciami, ktoré považujú za osobne významné. Emocionálne zážitky majú tri zložky: subjektívny zážitok, fyziologickú reakciu a behaviorálnu alebo expresívnu reakciu.

Pocity vznikajú na základe emočného zážitku. Pretože si človek zážitok uvedomuje, radia sa do rovnakej kategórie ako hlad alebo bolesť. Pocit je následkom emócie a môže byť ovplyvnený spomienkami, presvedčením a ďalšími faktormi.

Náladu popisuje APA ako “akýkoľvek krátkodobý emočný stav, zvyčajne nízkej intenzity”. Nálady sa od emócií líšia tým, že im chýbajú podnety a nemajú jasný začiatočný bod. Napríklad urážky môžu vyvolať emóciu hnevu, zatiaľ čo rozhnevaná nálada môže vzniknúť bez zjavnej príčiny.

Definovať emócie je úloha, ktorá ešte nie je dokončená. Mnoho vedcov stále navrhuje teórie o tom, čo tvorí naše emócie, a stávajúce teórie sú neustále spochybňované. I tak existuje dobrý základ poznatkov, ktoré je možné pri skúmaní tejto témy analyzovať.

Proces vzniku emócií

Hoci sa vedú debaty o postupnosti, panuje všeobecná zhoda, že emócie, ako už bolo spomenuté, sa skladajú z troch častí: subjektívneho zážitku, fyziologickej reakcie a behaviorálnej reakcie. Rozoberme si každú z týchto častí podrobnejšie.

Subjektívne zážitky

Všetky emócie začínajú subjektívnym zážitkom, označovaným tiež ako podnet, ale čo to znamená? Zatiaľ čo základné emócie vyjadrujú všetci jedinci bez ohľadu na kultúru alebo výchovu, zážitok, ktorý ich vyvoláva, môže byť vysoko subjektívny.

Subjektívne zážitky sa môžu pohybovať od niečoho tak prostého, ako je letmé videnie farby, až po niečo tak závažné, ako je strata milovanej osoby alebo svadba. Bez ohľadu na to, aký intenzívny zážitok je, môže u jedinca vyvolať veľa emócií a emócie, ktoré každý jedinec pociťuje, môžu byť rôzne. Napríklad jeden človek môže cítiť hnev a ľútosť nad stratou milovanej osoby, zatiaľ čo iný môže prežívať intenzívny smútok.

Fyziologické reakcie

Všetci vieme, aké to je, keď nám strachom zrýchlene búši srdce. Táto fyziologická reakcia je výsledkom reakcie autonómneho nervového systému na emóciu, ktorú prežívame. Autonómny nervový systém riadi naše mimovoľné telesné reakcie a reguluje našu reakciu bojuj alebo uteč. Podľa mnohých psychológov sú naše fyziologické reakcie pravdepodobne spôsobom, akým nám emócie pomohli vyvinúť sa a prežiť ako ľudia v priebehu histórie.

Zaujímavé je, že štúdie ukázali, že autonómne fyziologické reakcie sú najsilnejšie, keď sa výraz tváre človeka najviac podobá výrazu emócie, ktorú prežíva. Inými slovami, výrazy tváre hrajú dôležitú úlohu pri odpovedajúcej reakcii na emóciu vo fyzickom zmysle.

Behaviorálne reakcie

Aspektom behaviorálnej reakcie na emóciu je skutočné vyjadrenie emócie. Behaviorálne reakcie môžu zahŕňať úsmev, grimasu, smiech alebo povzdych spolu s mnohými ďalšími reakciami v závislosti na spoločenských normách a osobnosti.

Aj keď početné výskumy naznačujú, že mnohé výrazy tváre sú univerzálne, napríklad zamračenie sa na znamenie smútku, sociokultúrne normy a individuálna výchova hrajú v našich behaviorálnych reakciách rolu. Napríklad spôsob vyjadrovania lásky sa líši ako medzi jednotlivými ľuďmi, tak medzi kultúrami.

Behaviorálne reakcie sú dôležité pre to, aby sme ostatným signalizovali, ako sa cítime, ale výskumy ukazujú, že sú tiež zásadné pre pohodu jednotlivcov. Štúdia v časopise Journal of Abnormal Psychology zistila, že pri sledovaní negatívnych a pozitívnych emotívnych filmov malo potlačenie behaviorálnych reakcií na emócie účastníkov fyzické účinky. Tieto účinky sa prejavili zvýšenou srdečnou frekvenciou. To naznačuje, že vyjadrenie behaviorálnych reakcií na podnety, a to ak pozitívne, tak negatívne, je pre celkové zdravie lepšie ako potlačenie týchto reakcií v sebe. Úsmev, smiech a zdravé vyjadrovanie negatívnych emócií teda prináša výhody.

Fyziologické a behaviorálne reakcie spojené s emóciami ukazujú, že emócie sú omnoho viac ako len duševný stav. Emócie ovplyvňujú celé naše chovanie a naše zdravie. Naviac naša schopnosť porozumieť reakciám chovania druhých hrá veľkú úlohu v našej emočnej inteligencii, ku ktorej sa za chvíľku dostanem.

Emócie a psychológia

Teórie a hypotézy o emóciách sa datujú už po storočia. Základné alebo primárne emócie sú zmienené v Knihe práv, čínskej encyklopédii z prvého storočia. Emócie je omnoho ťažšie merať a správne definovať ako iné ľudské reakcie. Veľká časť štúdií, ktoré boli uskutočnené v oblasti psychológie emócií, sa zaoberajú základnými emóciami, našimi psychologickými a behaviorálnymi reakciami a úlohou emočnej inteligencie v našom živote.

Základné a zložené emócie

V emočnej psychológii sa emócie delia do dvoch skupín: základnej a komplexnej.

Základné emócie sú spojené s rozpoznateľnými výrazmi tváre a majú tendenciu prebiehať automaticky. Charles Darwin ako prvý navrhol, že výrazy tváre vyvolané emóciami sú univerzálne. Tento predpoklad bol ústrednou myšlienkou jeho evolučnej teórie, ktorá naznačovala, že emócie a ich prejavy sú biologické a adaptívne. V skutočnosti vedci už niekoľko rokov pozorujú emócie u zvierat, čo naznačuje, že sú kľúčové pre prežitie aj u iných druhov. Základné emócie pravdepodobne zohrávali úlohu v našom prežití po celú dobu evolúcie človeka a signalizovali okoliu, aby sme na ne odpovedajúcim spôsobom reagovali.

Emočný psychológ Paul Ekman identifikoval šesť základných emócií, ktoré je možné interpretovať prostredníctvom výrazu tváre. Patrí medzi ne šťastie, smútok, strach, hnev, prekvapenie a znechutenie. V roku 1999 tento zoznam rozšíril o rozpaky, vzrušenie, pohŕdanie, hanbu, hrdosť, uspokojenie a pobavenie, aj keď tieto doplnky neboli široko adaptované.

Zoznam šiestich základných emócií:

  • Smútok
  • Šťastie
  • Strach
  • Hnev
  • Prekvapenie
  • Znechutenie


Podobne psychológ Robert Plutchik v 80. rokoch 20. storočia identifikoval osem základných emócií, ktoré rozdelil do dvojíc protikladov, medzi ktoré patrí radosť a smútok, hnev a strach, dôvera a znechutenie a prekvapenie s očakávaním. Táto klasifikácia je známa ako kruh emócií a je možné ju prirovnať ku kruhu farieb v tom zmysle, že určité emócie zmiešané dohromady môžu vytvoriť nové komplexné emócie.

graf emócií od Roberta PlutchikaNedávno nová štúdia z Inštitútu neurovedy a psychológie na univerzite v Glasgow z roku 2014 zistila, že miesto šiestich môžu existovať iba štyri ľahko rozpoznateľné základné emócie. Štúdia zistila, že hnev a znechutenie majú podobnú mimiku, rovnako ako prekvapenie a strach. To naznačuje, že rozdiely medzi týmito emóciami sú založené sociologicky, nie biologicky. Napriek všetkým protichodným výskumom a úpravám, väčšina výskumov uznáva, že existuje súbor univerzálnych základných emócií s rozpoznateľnými rysmi tváre.

Zložené emócie majú rôznu podobu a nemusia byť tak jednoducho rozpoznateľné, napríklad smútok, žiarlivosť alebo ľútosť. Komplexné emócie sú definované ako “akákoľvek emócia, ktorá je súhrnom dvoch a viac iných emócií”. APA uvádza príklad nenávisti, ktorá je spojením strachu, hnevu a znechutenia. Základné emócie sú naproti tomu nezmiešané a vrodené. Medzi ďalšie komplexné emócie patrí mimo iné láska, rozpaky, závisť, vďačnosť, vina, pýcha a obavy.

Komplexné emócie sa veľmi líšia v tom, ako sa prejavujú na tvári človeka, a nemajú ľahko rozpoznateľné výrazy. Smútok vypadá v rôznych kultúrach a u rôznych jedincov úplne odlišne. Niektoré komplexné emócie, ako je žiarlivosť, nemusia mať vôbec žiadny sprievodný výraz tváre.

Teória emócií

Ako sme už preskúmali, emócie sú mnohotvárne a diskutabilné. Preto existuje mnoho teórií emócií. Zatiaľ čo niektoré teórie priamo vyvracajú iné, veľa z nich na seba nadväzuje. Tu sú niektoré bežné teórie psychológie emócií, ktoré pomohli utvárať tento obor a pohľad na emócie u ľudí.

Teória Jamese-Langeho

James-Langeova teória emócií je jedna z prvých teórií emócií v modernej psychológii. Táto teória, ktorú v 19. storočí vypracovali William James a Carl Lange, predpokladá, že fyziologické podnety (vzrušenie) vyvolávajú reakciu autonómneho nervového systému, ktorý následne spôsobuje, že jedinec prežíva emócie. Reakcie nervového systému môžu zahŕňať zrýchlený srdcový tep, napäté svaly, potenie a ďalšie. Podľa tejto teórie fyziologická reakcia predchádza emočnému chovaniu. Postupom času bola Jamesova-Langeova teória spochybnená a tiež rozšírená v ďalších teóriách, ktoré naznačujú, že emócie sú zmesou fyziologickej a psychologickej reakcie.

Teória tvárovej spätnej väzby

Teória emócií založená na spätnej väzbe tváre (Facial-Feedback Theory of Emotion) predpokladá, že pre prežívanie emócií je rozhodujúci výraz tváre. Táto teória nadväzuje na prácu Charlese Darwina a Williama Jamese, ktorí predpokladali, že výrazy tváre ovplyvňujú emócie, na rozdiel od toho, že sú reakciou na emóciu. Táto teória tvrdí, že emócie sú priamo spojené s fyzickými zmenami v tvárových svaloch. Teda niekto, kto sa donúti usmiať, bude šťastnejší ako ten, kto sa mračí.

Cannon-Bardova teória

Cannonovu-Bardovu teóriu emócií vypracovali Walter Cannon a Philip Bard v 20. rokoch 20. storočia, aby vyvrátili Jamesovu-Langeovu teóriu. Táto teória predpokladá, že telesné zmeny a emócie sa objavujú súčasne, nie jedna hneď po druhej. Táto teória je podporená neurobiologickými poznatkami, ktoré hovoria, že akonáhle je zaznamenaná podnetná udalosť, informácia je predaná amygdale a mozgovej kôre súčasne. Pokiaľ to platí, vzrušenie a emócie sú simultánne udalosti.

Schachterova-Singerova teória

Táto teória, ktorú vypracovali Stanley Schachter a Jerome E. Singer, zavádza do procesu emócií prvok uvažovania. Teória predpokladá, že keď zažijeme udalosť, ktorá vyvolá fyziologické vzrušenie, snažíme sa nájsť dôvod tohto vzrušenia. Potom prežívame emóciu.

Teória kognitívneho hodnotenia

Priekopníkom tejto teórie emócií bol Richard Lazarus. Podľa teórie kognitívneho hodnotenia musí pred prežívaním emócií dôjsť k mysleniu. Človek by teda najprv zažil podnet, premýšľal a potom by súčasne zažil fyziologickú reakciu a emóciu.

To nie sú zďaleka jediné existujúce teórie emócií, ale poskytujú skvelé príklady toho, ako sa predstavy o vzniku emócií od seba líšia. Všetkým teóriám emócií je spoločná myšlienka, že emócie vychádzajú z nejakého osobne významného podnetu alebo zážitku, ktorý vyvolá biologickú a psychologickú reakciu.

Výhody porozumenia emóciám

Ako už bolo povedané, emócie pomohli ľuďom vo vývoji a prežití. Podľa Ekmana, ktorý vytvoril kruh emócií, “by bolo veľmi nebezpečné, keby sme nemali emócie. Bol by to tiež veľmi nudný život. Pretože emócie nás v podstate poháňajú – vzrušenie, potešenie, dokonca i hnev.” Preto je dôležité, aby sme dokázali emóciám porozumieť, pretože hrajú tak dôležitú úlohu v tom, ako sa chováme.

Ekman tvrdí, že emócie sú v zásade konštruktívne. Sú ovplyvnené tým, čo je pre náš druh celkovo dobré a čo sme sa naučili počas výchovy. Riadia naše chovanie spôsobom, ktorý by nás mal viesť k pozitívnemu výsledku. Emócie sa však môžu stať deštruktívnymi, pokiaľ emócie, ktoré sme sa naučili ako správnu reakciu, už neodpovedajú našej situácii, alebo ak podvedomé emócie vyvolávajú reakcie, ktorým nie sme schopní porozumieť. Byť v kontakte so svojimi emóciami a premeniť svoje porozumenie v akciu sa nazýva emočné uvedomenie. Vedieť to robiť aj s ostatnými sa označuje ako emočná inteligencia.

Emočná inteligencia

Emočná inteligencia je schopnosť vnímať, ovládať a vyhodnocovať emócie. Tento termín prvý krát použili výskumníci Peter Salovey a John D. Mayer a popularitu si získal vďaka knihe Dana Golemana z roku 1996. Definujú ju ako schopnosť rozpoznávať, chápať a riadiť vlastné emócie, rovnako ako rozpoznávať, chápať a ovplyvňovať emócie druhých. Štúdium emočnej inteligencie si od polovice 90. rokov získalo veľkú popularitu a tento termín používajú profesionáli v oblasti obchodu, vzťahoví kouči a ďalší, aby povzbudili ostatných k zlepšeniu ich života. Mnohí výskumníci sa domnievajú, že emočnú inteligenciu je možné v priebehu času zlepšovať, zatiaľ čo niektorí tvrdia, že ide o vlastnosť, s ktorou sa rodíme, alebo bez nej.

Medzi zložky emočnej inteligencie patrí napr.:

Hodnotenie a vyjadrovanie emócií u seba a u druhých.Rozpoznávanie alebo vyjadrovanie verbálnych či neverbálnych signálov o emóciách.

Regulácia emócií u seba a druhých.
Riadenie
emócií tak, aby všetky strany boli motivované k pozitívnemu výsledku.

Používanie emócií adaptívnym spôsobom.Využívanie emócií a ich interpretácia k dosiahnutiu pozitívnych výsledkov.

Tí, kto majú emočnú inteligenciu, sa otvárajú pozitívnym aj negatívnym emočným zážitkom, identifikujú emócie a vhodne ich vyjadrujú. Emocionálne inteligentní ľudia dokážu využiť porozumenie svojim emóciám a emóciám druhých k tomu, aby smerovali k osobnému a spoločenskému rastu. Osoby s nízkou emočnou inteligenciou nemusia byť schopné porozumieť svojim emóciám ani emóciám druhých a ovládať ich. To môže spôsobiť, že sa druhí budú cítiť zle, keď nebudú rozumieť ich emóciám, pocitom alebo prejavom.

Je zrejmé, že zlepšenie emočnej inteligencie má osobný i profesionálny prínos. V časopise Forbes sa spolupredsedkyňa kampane nominovanej na Nobelovu cenu mieru a autorka bestsellerov New York Times Chade-Meng Tanová zaoberala výhodami zlepšovania emočnej inteligencie. Poukázala na to, že vysoká emočná inteligencia koreluje s lepšími pracovnými výsledkami, robí z ľudí lepších lídrov a vytvára podmienky pre osobné šťastie. Uviedla: “Existujú tiež presvedčivé osobné prínosy a tie najzákladnejšie sa vyskytujú v troch kategóriách: kľud a jasná myseľ, odolnosť a spokojnejšie vzťahy.

Emočná inteligencia hrá v celkovom úspechu podobnú rolu ako tradičná inteligencia. V skutočnosti niektorí výskumníci tvrdia, že hrá väčšiu úlohu. Vo svojej knihe z roku 1995 “Emočná inteligencia: Prečo môže byť dôležitejšia ako IQ” predstavil psychológ Daniel Goleman myšlienku EQ. Podobne ako IQ je EQ meradlom emočnej inteligencie. Goleman tvrdí, že pokiaľ ide o úspech, má EQ dvakrát väčšiu váhu ako IQ a technické zručnosti dohromady.

Či je to pravda, je určite diskutabilné, ale emočná inteligencia ľuďom dobre slúžila po celú dobu nášho vývoja a histórie. Hrala svoju rolu dávno predtým, ako bola oficiálne definovaná, a pravdepodobne ju bude hrať ešte dlhé roky.

Budúcnosť psychológie emócií

Napriek tomu, že už bol vykonaný rad štúdií a solídnych výskumov o emóciách, obor emočnej psychológie má pred sebou nepochybne vzrušujúcu budúcnosť. Od umelej inteligencie až po nové výzvy k dlhoročným teóriám – nikto nevie, ako bude vypadať naše chápanie ľudí a ich emočných reakcií.

Ak chcete lepšie pracovať s emóciami, skúste si prečítať článok „Ako sa stať pánom svojich emócií“.

Prosím, ohodnoťte článok

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *