Obchodné podmienky

PHARMACOPEA CZ s.r.o.

so sídlom: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

identifikačné číslo:  03177084

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.superionherbs.sk

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA   1.1.     Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky„) právnickej osoby PHARMACOPEA CZ s.r.o.,Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 , identifikačné číslo: 03177084 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných stran vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúcí“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.superionherbs.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). 1.2.      Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.superionherbs.sk (ďalej len „webová stránka“) a dalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti. 1.3.      Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. 1.4.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku. 1.5.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.   2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET  

2.1.      Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.      Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.      Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4.      Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.      Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.      Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

  3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

3.1.      Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2.      Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3.      Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

– objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),

– spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

– informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4.      Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5.      Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6.      Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7.      Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8.      Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

  4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY  

4.1.      Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

– v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

– bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 670100-2210330760 / 6210, vedený u spoločnosti mBank (ďalej len „účet predávajúceho“); – bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty;

4.2.      Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zjednanej výške. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.      V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 15 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4.      V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5.      Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, keď zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6.      Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7.      Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

  5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY  

5.1.      Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. ČR, občanský zákoník (ďalej len „občiansky zákonník“), nemôže mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar upravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ďalej od kúpnej zmluvy na dodávku zvukových záznamov, obrazových záznamov a počítačového programu predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, a od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj periodickej tlače, novín a časopisov.

5.2.      Pokiaľ sa nejedná o prípad v čl. 5.1 či o iný prípad, kde nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@superionherbs.com

5.3.      V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 10tich pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.4.      V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený preskúmať vrátený tovar, hlavne za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5.      V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 5.4 obchodných podmienok, najneskoršie však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.6.      Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7.      Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

  6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU  

6.1.      Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy zjednaný na základe požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 4 € (slovom: štyri eurá) alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3.      V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.      Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcí tovar bol neporušený.

6.5.   Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

  7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA  

7.1.      Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, se riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (hlavne ustanovením § 2161 a nasledujúcimi občianskeho zákonníka).

7.2.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou se rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkom právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.3.      V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý se prejaví behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa neprekáže opak.

7.4.      Ak sa nejedná o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

7.5.      Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky: Mezilehlá 326/1, Praha 9, 190 00. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

  8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN  

8.1.      Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.      Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3.      Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy,ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahuktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 občianskeho zákonníka.

8.5.      Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

  9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ Jak zabezpečujeme vaše data v souladu s GDPR najdete ZDE

9.1.      Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. č. 101/2000 Z.z. ČR o ochrane osobných údajov, v znení neskorších dodatkov a predpisov.

9.2.      Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej společne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3.      Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kupnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

9.4.      Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúcieo o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5.      Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.

9.6.      Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7.      Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8.      V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1.   požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2.   požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne chybný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

9.9.     Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.10.  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

  10. DORUČOVANIE  

10.1.  Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

10.2.  Správa je doručená:

10.2.1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

10.2.2. v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb prevzatím zásielky adresátom,

10.2.3. v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb tiež odoprením prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

10.2.4. v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštovných služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

  11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

11.1.  Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2.  Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.3.  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.4.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.5.  Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie PHARMACOPEA CZ s.r.o.,Mezilehlá 326/1, Praha 9, 19000, adresa elektronickej pošty info@superionherbs.com, telefón +420 603 457 180.

  V Prahe dňa 1.1.2014                                                                                              PHARMACOPEA CZ s.r.o.