Obchodné podmínky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky www.superionherbs.cz a internetového obchodu, ktorý sa na nej nachádza, je spoločnosť 7 PHARMA LTD., reg. č. 11350379, so sídlom na adrese 7 Whitechapel Road, Office 410, Londýn, Spojené kráľovstvo, E1 1DU (ďalej len “prevádzkovateľ portálu”).

1.2. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) prevádzkovateľa portálu upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu superionherbs.cz prevádzkovaného prevádzkovateľom portálu (ďalej len “webové rozhranie obchodu”). Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z takto uzatvorenej kúpnej zmluvy patria predávajúcemu a kupujúcemu.

1.3. Všeobecné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri používaní webovej stránky umiestnenej na adrese www.superionherbs.cz (ďalej len “webová stránka”) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.4 Tieto obchodné podmienky sú pre predávajúceho a kupujúceho záväzné. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v českom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v českom jazyku.

1.6 Prevádzkovateľ portálu môže meniť alebo dopĺňať znenie podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie podmienok.

2. ÚČET UŽÍVATEĽA

2.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do jej používateľského rozhrania. Kupujúci môže objednávať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len “používateľský účet”). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu a berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

2.5 Prevádzkovateľ môže zrušiť používateľské konto, najmä ak kupujúci nepoužíva svoje používateľské konto dlhšie ako 2 roky alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru Prevádzkovateľa alebo nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj vrátane cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ceny ponúkaného tovaru sú vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky.

3.3 Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

– objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci “vloží” do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),

– spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a

– informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len “objednávka”).

3.4 Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť prípadné chyby pri zadávaní údajov do Objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Odoslať objednávku”. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len “e-mailová adresa kupujúceho”).

3.5 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.6 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, najmä s osobami, ktoré predtým podstatne porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.

3.9 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

– na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
– v hotovosti kreditnou kartou;

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.5 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (článok 3.5), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 ods. 8 zákona č. 40/1964 Zb, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník”), nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru upraveného podľa želania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodanie zvukových a obrazových záznamov a počítačových programov, ak spotrebiteľ poškodil ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodanie novín, periodík a časopisov.

5.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanoveniami § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@superionherbs.com.

5.3 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Tovar je potrebné vrátiť predávajúcemu do 10 pracovných dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a nenosený a pokiaľ možno v pôvodnom obale.

5.4 Predávajúci je oprávnený do pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3 Obchodných podmienok preskúmať vrátený tovar, najmä zistiť, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu do desiatich (10) dní od uplynutia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku 5.4 Obchodných podmienok, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.
Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti po vrátení tovaru kupujúcim.

5.6 Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody od kupujúceho. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto darčeku zaniká a kupujúci je povinný darček spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1 Spôsob dodania tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Ak je spôsob dodania dohodnutý na žiadosť kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania.

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Ak kupujúci tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 100,- Kč (slovom: sto korún českých) alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3 V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky s tovarom bol neporušený.

6.5 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v súlade s kúpnou zmluvou, najmä že nemá vady. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti požadované v zmluve, opísané predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, alebo očakávané na základe ich reklamy, alebo akosť a úžitkové vlastnosti obvyklé pre vec tohto druhu, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uviedol alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

7.3 V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “nezhoda s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci, alebo jej opravou podľa požiadavky kupujúceho; ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primerané zníženie ceny veci alebo odstúpiť od zmluvy. To neplatí, ak kupujúci o nesúlade s kúpnou zmluvou vedel pred prevzatím veci alebo ak nesúlad s kúpnou zmluvou spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví do šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci v čase prevzatia tovaru, pokiaľ tomu neodporuje povaha tovaru alebo sa nepreukáže opak.

7.4 Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako porušenie kúpnej zmluvy po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

8.2 Kupujúci berie na vedomie, že softvér a ostatné komponenty tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať do softvéru alebo iných súčastí webového rozhrania obchodu alebo ich neoprávnene používať.

8.3 Kupujúci nie je oprávnený pri používaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, softvér alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý neporušuje práva ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho účelom.

8.4 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci ani prevádzkovateľ portálu nenesú zodpovednosť za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo z používania webovej stránky v rozpore s jej určením.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POSIELANIE OBCHODNÝCH SPRÁV Ako zabezpečujeme vaše údaje v súlade s GDPR nájdete TU

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo (ďalej spoločne len “osobné údaje”).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom portálu a predávajúcim za účelom výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, za účelom vedenia používateľského účtu a za účelom zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

9.5 Prevádzkovateľ portálu a predávajúci môžu spracovaním osobných údajov kupujúceho poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ portálu alebo predávajúci neposkytne osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho, okrem osôb prepravujúcich tovar.

9.6 Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

9.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8 V prípade, že sa kupujúci domnieva, že prevádzkovateľ portálu alebo predávajúci alebo sprostredkovateľ (článok 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže kupujúci:

9.8.1. požiadať o vysvetlenie prevádzkovateľa portálu alebo predajcu či spracovateľa,

9.8.2. požadovať od prevádzkovateľa portálu, predajcu alebo spracovateľa nápravu. Môže ísť najmä o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety ukáže ako oprávnená, prevádzkovateľ portálu alebo predávajúci alebo spracovateľ bezodkladne odstráni závadný stav. Ak prevádzkovateľ portálu alebo predávajúci či spracovateľ žiadosti nevyhovie, kupujúci má právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu údajov.

9.9 Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, prevádzkovateľ portálu alebo predávajúci je povinný tieto informácie kupujúcemu poskytnúť. Prevádzkovateľ portálu alebo predávajúci je oprávnený účtovať za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety primeraný poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

9.10 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania Prevádzkovateľa portálu alebo Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho.

10. PREDKLADANIE

10.1 Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa kúpnej zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučenou poštou prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte.

10.2 Správa je doručená:

10.2.1. v prípade doručovania elektronickou poštou v okamihu jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; neporušenosť správ zasielaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

10.2.2. v prípade doručenia do vlastných rúk alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb prevzatím zásielky príjemcom,

10.2.3. v prípade osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb aj odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát (prípadne osoba oprávnená na prevzatie zásielky v jeho mene) odmietne zásielku prevziať,

10.2.4. v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podaním výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak je zásielka uložená u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že adresát nebol o uložení zásielky informovaný.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a jeho činnosť nepodlieha žiadnemu inému povoleniu. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán.

11.3 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu.

11.4 Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.5 Kontaktné údaje prevádzkovateľa portálu: 7 PHARMA LTD., reg. číslo 11350379, so sídlom na adrese 7 Whitechapel Road, Office 410, Londýn, Spojené kráľovstvo, E1 1DU.