Neurologické účinky korálovca ježovitého (Hericium erinaceus)

ABSTRAKT Hericium erinaceus, jedlá huba bežne známa ako korálovec ježovitý, je od dávna využívaná v tradičnej čínskej medicíne. Obsahuje mnoho bioaktívnych zložiek, mimo iné polysacharidy β-glukány, terpenoidy hericenony a erinacíny, isoindolinony, steroly a mykonutrienty, ktoré majú potenciálne neuroprotektívne a neuroregeneračné vlastnosti. H. erinaceus  je vďaka svojmu proticensoredovému pôsobeniu a podpore expresie génu nervového rastového faktora a […]

PHARMACOPEA CZ s.r.o.

Neurologické účinky korálovca ježovitého (Hericium erinaceus) 5/5 (5)

vizualizácia nervových buniek

ABSTRAKT

Hericium erinaceus, jedlá huba bežne známa ako korálovec ježovitý, je od dávna využívaná v tradičnej čínskej medicíne. Obsahuje mnoho bioaktívnych zložiek, mimo iné polysacharidy β-glukány, terpenoidy hericenony a erinacíny, isoindolinony, steroly a mykonutrienty, ktoré majú potenciálne neuroprotektívne a neuroregeneračné vlastnosti. H. erinaceus  je vďaka svojmu proticensoredovému pôsobeniu a podpore expresie génu nervového rastového faktora a rastu neuritov (axónov alebo dendritov) veľmi sľubný pre liečbu Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby. Huba bola v dvoch klinických štúdiách dobre znášaná, bolo hlásených len málo nežiadúcich prejavov.

 

Úvod

Staroveké, tradičné aj moderné kultúry z celého sveta poznajú výživové a blahodarné vlastnosti húb už po storočia. Už v roku 450 pr. n. l. grécky lekár Hippokrates označoval huby za silno proticensoredové prostriedky užitočné pre kauterizáciu rán. Na východe je úcta k hubám zjavná z čínskeho popisu reishi (Ganoderma lucidum) ako „duchovnej rastliny“, ktorá má prinášať dlhovekosť a duchovnú silu.

Moderná medicína ohromný potenciál húb zaznamenáva pomalšie. Napriek tomu, že Fleming objavil penicilín v roku 19291  a ten sa následne začal plošne uplatňovať v 40. rokoch 20. storočia2, až v posledných niekoľkých desaťročiach sa medicína začala zaujímať o iné ako antimikrobiálne a cholesterol znižujúce účinky húb a hľadať ďalšie potenciálne využitie.

Klinickí lekári majú v súčasnosti lepší prístup k výťažkom z podhubia, ktoré sa používajú pre svoje cytotoxické, antineoplastické, kardiovaskulárne, proticensoredové a imunomodulačné účinky.35 Funkčné štúdie a chemické rozbory tiež potvrdzujú ich potenciál pôsobiť ako analgetické, antibakteriálne, antioxidačné a neuroprotektívne látky. U mnohých húb, napríklad Sarcodon scabrosusGanoderma lucidumGrifola frondosaHericium erinaceus, boli zistené účinky spojené so zdravím nervov a mozgu.6 Hericium erinaceus z čeľade korálovcovitých má kulinárske aj lekárske využitie. Bolo preukázané, že ako podhubie, tak plodnica huby H. erinaceus majú potenciál kladne pôsobiť na mozog a nervy.7 Predmetom článku sú práve jedinečné neurologické účinky tejto huby.

Korálovec ježovitý v prírodě
Hericium – Korálovec ježovitý

TRADIČNÉ POUŽITIE KORÁLOVCA (H. ERINACEUS)

Hericium erinaceus (korálovec ježovitý) rastie na starých alebo odumretých listnatých stromoch a v niektorých častiach Ázie sa používa ako potravina i podpora pri ťažkostiach. Plodnici sa po čínsky hovorí hóu tóu gū („huba opičia hlava“)8 a po japonsky yamabushitake („huba horských mníchov“). V čínskej aj japonskej medicíne sa táto huba tradične používala k posilneniu sleziny, výžive čriev a tiež ako látka proti rakovine.9 Hovorí sa, že korálovec vyživuje päť vnútorných orgánov (pečeň, pľúca, slezinu, srdce a obličky) a podporuje dobré zažívanie, celkovú vitalitu a silu. Odporúča sa tiež pri žalúdočných a dvanástnikových vredoch alebo aj pri chronickej gastritíde (vo forme tabliet).10 Pôsobí tiež na centrálnu nervovú sústavu a využíva sa pri nespavosti, prázdnote (slabosti) a hypodynamii, čo sú v tradičnej čínskej medicíne (TČM) typické príznaky nedostatku čchi.

CHÉMIA

Bioaktívne metabolity H. erinaceus sa dajú zaradiť medzi zlúčeniny s vysokou molekulárnou hmotnosťou, ako sú polysacharidy, a zlúčeniny s nízkou molekulárnou hmotnosťou, ako sú polyketidy a terpenoidy.10,11

POLYSACHARIDY

Polysacharidy sa v hubách nachádzajú predovšetkým v bunkových stenách a sú vo veľkom množstve obsiahnuté ako v plodniciach, tak v umelo pestovanom podhubí. Plodnice Hericium erinaceus  (Hericium erinaceus fruiting bodies – HEFB) obsahujú imunoaktívne polysacharidy β-glukány a tiež α-glukány a glukánoproteinové komplexy.12 V súčasnosti bolo z umele pestovaného, divoko rastúceho alebo fermentačného podhubia a čerstvých/sušených plodníc H. erinaceus extrahovaných viac ako 35 polysacharidov (H. erinaceus polysaccharides – HEP). Väčšinu z nich predstavujú β-glukány. HEP tvorí xylóza (7,8 %), ribóza (2,7 %), glukóza (68,4 %), arabinóza (11,3 %), galaktóza (2,5 %) a manóza (5,2 %).4 Štyri rôzne polysacharidy izolované z plodnice H. erinaceus pôsobia proticensoredovo: xylany, glukoxylany, heteroxyloglukány a galaktoxyloglukány.5 Chemická analýza ukázala, že celkový obsah HEP je vyšší v plodniciach ako v podhubí. Tabuľka 1 obsahuje tieto polysacharidy spolu s ich zdrojom a chemickým zložením.

Tabuľka 1

tabuľka polysacharidov obsiahnutých v korálovci

Štúdie polysacharidov obsiahnutých v H. erinaceus odhalují mnoho účinků. Například extracelulární a intracelulární polysacharidy vykazují ochranné působení proti oxidační hepatotoxicitě u myší.11 Neuroprotektivní účinky HEP byly pozorovány u in vitro modelu buněk, které byly toxické kvůli tvorbě plaku z amyloidu β. V tomto modelu HEP snižovaly tvorbu volných radikálů z 80 % na 58 % v míře závislé na dávce a zvyšovaly účinnost vychytávání volných radikálů. HEP také podporovaly životaschopnost buněk a chránily buňky před apoptózou vyvolanou tvorbou plaku z amyloidu β.13 HEP snižovaly hladinu kyseliny mléčné v krvi, dusíku močoviny v séru, tkáňového glykogenu a malondialdehydu, což také podporuje pozitivní vliv HEP na oxidační stres.14

TERPENOIDY: SESTERPENY A DITERPENOIDY

Terpenoidy sú skupina prirodzene sa vyskytujúcich uhľovodíkov, ktoré sa skladajú z terpénov napojených na skupinu obsahujúcu kyslík. Terpenoidy tvoria viac ako 60 % látok v prírode.15,16

Mnoho diterpénov a sesterpénov sa nachádza v plodnici a vo fermentujúcom podhubí H. erinaceus.17 Farmaceuticky zvlášť zaujímavé sú dve triedy terpenoidových zlúčenín, ktoré boli doposiaľ nájdené len v hubách rodu Hericium: hericenony (C–H), skupina aromatických zlúčenín izolovaných z plodnice; a erinacíny (A–I), skupina diterpenoidov cyathanového typu, ktoré sú obsiahnuté v podhubí.18 Obe skupiny látok ľahko prechádzajú hematoencefalickou bariérou a bolo zistené, že majú neurotrofické a v niektorých prípadoch aj neuroprotektívne účinky.19 Bolo preukázané, že erinacíny (A–I) vyvolávajú syntézu nervového rastového faktoru (NGF).20 Tabuľka 2 uvádza obsiahnuté terpenoidy, sesterpény a diterpenoidy spolu s ich zdrojom a chemickým zložením..

Tabuľka 2

tabuľka s terpenoidmi obsiahnutých v korálovci

STEROLY

V plodnici H. erinaceus bolo nájdených desať erinarolov označovaných ako erinarol A–J, päť esterov mastných kyselín sterolov typu ergostanu a desať sterolov typu ergostanu.21 Steroly, ako ergosterol, majú antioxidačné účinky.21,22 Bolo zistené, že Hericium erinaceus  je najsilnejší in vitro inhibítor ako oxidácie nízkodenzitného proteínu (LDL), tak aktivity HMG Co-A reduktázy, čo ukazuje na terapeutický potenciál pri prevencii cievnych ochorení vyvolaných oxidačným stresom.23

NEUROLOGICKÉ ÚČINKY, NEUROPROTEKCIA

Hericenony a erinacíny izolované z H. erinaceus vykazujú neuroprotektívne účinky.24 Hericium erinaceus (HEM) a z neho izolovaný diterpenoidový derivát erinacín A znižoval infarkt o 22 % pri 50 mg/kg a o 44 % pri 300 mg/kg vo zvieracom modeli globálnej ischemickej cievnej príhody. Predpokladalo sa, že tento účinok je čiastočne vyvolaný jeho schopnosťou znižovať hladinu cytokínov.25

Bolo tiež zistené, že purifikovaný polysacharid z tekutej kultúry HEM má neuroprotektívne účinky v in vitro modeli prostredníctvom výrazného oneskorenia apoptózy, ktoré bolo o 20 % – 50 % väčšie ako u kontrolného vzorku. Rovnaká štúdia ukázala, že HEM je efektívnejší pri podpore rastu nervových buniek nadobličiek a pri predlžovaní neuritov (axónov alebo dendritov) u potkanov ako samotná kontrolná látka, NGF, alebo mozgový neurotrofný faktor (BDNF).26 V modeli buniek neuroblastómu NG108-15 vystavených oxidačnému stresu H2O2 pred liečbou a počas terapie nemal vodný extrakt H. erinaceus (v kontraste s purifikovaným polysacharidom) ochranné účinky.27 Hoci je náročné vyvodzovať klinicky relevantné závery zo štúdií in vitro, naznačuje táto skutočnosť, že vodné výťažky by nemali neuroprotektívne účinky pokiaľ by jeden konkrétny polysacharid nebol veľmi koncentrovaný.

NEUROTROFICKÉ PȎSOBENIE A MYELINIZÁCIA

Etanolový výťažok HEFB naviac viedol k expresii génu NGF u buniek ľudského astrocytómu s intenzitou závislou na dávke. Zlepšil sa tiež rast neuritov. Rovnakí vedci tiež pozorovali, že u myší kŕmených 5 % sušených HEFB po dobu 7 dní došlo ku zvýšeniu expresie NGF mRNA v hippocampe.28 Iná štúdia ukázala, že vodný extrakt HEFB zvyšoval vylučovanie mimobunkového NGF a aktivitu rastu neuritov. Títo vedci tiež pozorovali synergickú interakciu medzi vodným extraktom H. erinaceus  a exogénnym NGF pre stimuláciu rastu neuritov buniek neuroblastómu-gliómu pri fyziologicky relevantných koncentráciách (1 μg/ml výťažku HEFB + 10 ng/ml NGF).21 Tvorba myelinovej pošvy prebiehala v prítomnosti extraktu H. erinaceus rýchlejšie a bola dokončená do 26. dňa, zatiaľ čo u kontrolnej skupiny to bol deň 31. V tomto modeli neboli pozorované žiadne toxické účinky tohto extraktu.30

KOGNITÍVNE FUNKCIE

V behaviorálnom teste myší divokého typu viedlo orálne podávanie H. erinaceus k štatisticky významnému zlepšeniu priestorovej, krátkodobej a zrakovo-rozpoznávacej pamäte.31  V dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej klinickej skúške 50- až 80-ročných Japoncov (n=30) s diagnostikovaným miernym kognitívnym postihnutím bolo orálne užívanie tabliet s 250 mg H. erinaceus  trikrát denne po dobu 16 týždňov spojené so značným zlepšením na revidovanej Hasegawovej stupnici demencie (HDS-R) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Výsledky na HDS-R sa však znížili do 4 týždňov po ukončení intervencie.28

ALZHEIMEROVA CHOROBA

V myšom modeli Alzheimerovej choroby orálne podávanie HEFB zvyšovalo expresiu NGF mRNA v hippocampe a predchádzalo poruchám priestorovej, krátkodobej a zrakovo-rozpoznávacej pamäte vyvolaným plakom amyloidu β, ktorý bol pozorovaný u neliečených myší.28 V inej štúdii využívajúcej model Alzheimerovej choroby u myší, u ktorých sa amyloidový plak vytvára pred 6 mesiacom veku, viedlo 30 denných orálnych podaní HEM k menšiemu ukladaniu plaku v mikrogliách a astrocytoch v mozgovej kôre a hippocampe.32 U zvieracieho modelu Alzheimerovej choroby vyvolanej chloridom hlinitým HEM zvyšovalo koncentráciu acetylcholínu a cholín transferázy v sére a hypotalame v miere závislej na dávke.29Obrázok 1 vyobrazuje zrejmý mechanizmus vzniku účinkov, ktoré by huba  H. erinaceus mohla mať na Alzheimerovu chorobu.

graf s účinkami korálovca ježovitého na alzheimerovú chorobu
Ako Hericium zlepšuje jednotlivé parametre u Alzheimerovej choroby

PARKINSONOVA CHOROBA

Orálne podávanie nízkych dávok HEM (10,76 alebo 21,52 mg/deň) používané vo zvieracom modeli Parkinsonovej choroby po 25 dňoch viedlo k významnému zlepšeniu oxidatívneho stresu a dopaminergných lézií v striata a substantia nigra.33

PORANENIE PERIFÉRNEHO NERVU

Vodný výťažok HEFB, ktorý bol zvieratám podávaný v dávke 10 ml/kg po dobu 14 dní po drsnom poranení, zlepšoval regeneráciu nervov a zvyšoval rýchlosť obnovy motorických funkcií. Zvieratá liečená HEFB sa podľa výsledkov analýzy stôp chôdze uzdravili o 4–7 dní skôr ako zvieratá z kontrolnej skupiny. K normálnemu roztiahnutiu prstov, čo je meradlo reinervácie, došlo o 5–10 dní skôr u skupiny s vodným extraktom ako u kontrolnej skupiny. Na základe funkčného vyhodnotenia a morfologického vyšetrenia regenerovaných nervov, ipsilaterálnych dorzálnych koreňových ganglií a cieľových svalov extensor digitorum longus vedci došli k záveru, že vodný výťažok HEFB podporuje regeneráciu periférnych nervov spolu s významným obnovením funkcie.33

KLINICKÉ SKÚŠKY

Ako už bolo spomenuté v časti Kognitívne funkcie, dvojito zaslepená placebom kontrolovaná štúdia 50- až 80-ročných Japoncov a Japoniek(n=30) s diagnózou mierneho kognitívneho postihnutia ukázala značné zlepšenie kognitívnych funkcií merané revidovanou Hasegawovou stupnicou demencie (HDS-R) v porovnaní s kontrolnou skupinou po orálnom užívaní 250mg tabliet H. erinaceus  (96 % sušiny) trikrát denne po dobu 16 týždňov. Výsledky na HDS-R sa však do 4 týždňov po ukončení terapie znížili.28

V inej klinickej skúške podávania HEFB v dávke 2,0 g/denne po dobu 4 týždňov viedlo k zmierneniu niektorých príznakov úzkosti a depresie u žien v menopauze (n=30). UU žien užívajúcich HEFB došlo v porovnaní so ženami užívajúcimi placebo k štatisticky významnému zlepšeniu Indexu neurčitých ťažkostí v kategórii búšenie srdca a motivácie. V kategóriách dráždenia, úzkosti a sústredenia bol pozorovaný trend v smere zlepšenia pri užívaní HEFB v porovnaní s placebom.29Tabuľka 3 zhŕňa výsledky týchto dvoch klinických skúšok.

tabuľka klinickej štúdie korálovce ježovitého
Tabuľka 3: Výsledky klinických skúšok H. erinaceus.

KOGNÍCIA A TVORBA NGF

Odporúčaná dávka sušených plodníc  H. erinaceus pre zvýšenie tvorby NGF je 3–5 g za deň.34Podávanie huby Hericium erinaceus v podobe 250mg tabliet (96 % sušiny) trikrát denne po dobu 16 týždňov bolo u jedincov s miernym kognitívnym postihnutím spojené s významným zlepšením na stupnici hodnotenia demencie.28 Dávka užívaná v štúdii žien v menopauze, ktorá viedla k zmierneniu prejavov depresie a úzkosti bola 2,0 g HEFB (v sušinách) denne po dobu 4 týždňov.29

TOXIKOLÓGIA

V modeli in vitro vodný extrakt HEFB ukázal pozoruhodnú absenciu cytotoxicity.31 Toxikologické štúdie H. erinaceus u potkanov naznačujú, že podhubie obohatené erinacínom A v množstve 5 mg/g je bezpečné pri dávkach až do 5 g/kg telesnej hmotnosti/deň. V dvoch tu popisovaných klinických skúškach nebola zistená toxicita.28,29

HLÁSENÉ NEŽIADÚCE ÚČINKY

V klinickej skúške subjektov s miernym kognitívnym postihnutím neboli hlásené žiadne výskyty nežiadúcich klinických ani biochemických prejavov.28 V štúdii žien v menopauze jeden subjekt nahlásil epimenoreu (18 dní krvácania/mesiac). Nie je však jasné, či príčinou epimenorey bolo užívanie doplnku z huby H. erinaceus.29

Alergia a precitlivenosť na huby nie sú neobvyklé. Jedna správa popisuje 63 ročného muža, ktorý prekonal akútne respiračné zlyhanie a lymfocytózu v pľúcach. Správa naznačuje, že užíval výťažok sušenej huby H. erinaceus (bez akéhokoľvek ďalšieho popisu) denne po dobu 4 mesiacov v bežne dostupných dávkach a že tieto dve skutočnosti pravdepodobne súvisia. V inej prípadovej správe sa u 53 ročného muža vystaveného HEFB v rámci zamestnania počas 1 mesiaca kontaktu vyvinula chronická dermatitída na rukách s bolestivými prasklinami. Dermatitída sa uňho rozšírila na predlaktie, tvár a dolné končatiny, potom zabránil kontaktu s HEFB a symptómy odzneli. Náplasťové testy boli negatívne na štandardnú európsku sadu a pozitívne na HEFB. Senzitizácia bola potvrdená vysoko pozitívnym testom opakovanej aplikácie (ROAT) emulzie HEFB vo vode. Je zaujímavé, že náplasťové a vpichové testy boli negatívne na ostatné jedlé huby, čo naznačuje, že sa nejedná o skríženú citlivosť.

ZÁVER

Podľa informácií dostupných autorovi nebola u H. erinaceus  zistená toxicita v experimentálnych a zvieracích štúdiách, ani v dvoch tu popísaných klinických skúškach. Nežiadúci prejav (epimenorea) hlásený v jednej z klinických skúšok nemohol byť preukázateľne daný do súvislosti s liečbou. Obsiahle historické záznamy o tradičnom využívaní korálovca pri chronických ochoreniach spolu s výsledkami doterajších štúdií naznačujú, že huba H. erinaceus je bezpečná a má významný potenciál pre zdravie.35 BBohatý obsah mykonutrientov v tejto hube naznačuje, že klinicky najvýhodnejšie bude užívanie celej huby. Pre potvrdenie týchto záverov je potreba uskutočniť ďalšie klinické štúdie.

Použité zdroje:

1.Hobbs C. Medicinal Mushrooms, 3rd edn. Santa Cruz: Botanica Press; 1995.
2.Zhou J, Xie G, Yan X. Encyclopedia of Molecular Structures, Pharmacological Activities, Natural Sources and Applications Traditional Chinese Medicines Vol.5: Isolated Compounds T –Z. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag; 2011.
3.Kwagishi H, Shimada A, Shirai R, et al. Erinacines A, B and C strong stimulators of nerve growth factor (NGF)-synthesis from the mycelia of Hericium erinaceum. Tetrahedron Lett. 1994; 35:1569–72.
4.Shen JW, Yu HY, Ruan Y, et al. Hericenones and erinacines: stimulators of nerve growth factor (NGF) biosynthesis in Hericium erinaceus. Mycol Int J Fungal Biol. 210; 1:92–8.
5.Mizuno T, Wasa T, Ito H, et al. Anticensored-active polysaccharides isolated from the fruiting body of Hericium erinaceum, an edible and medicinal mushroom called Yamabushitake or Houtou. Biosci Biotechnol Biochem. 1992; 56:347–8.
6.He X, Wang X, Fang J, et al. Structures, biological activities, and industrial applications of the polysaccharides from Hericium erinaceus (Lion’s Mane) mushroom: a review. Int J Biol Macromol. 2017; 97:228–37.
7.Cheng JH, Tsai CL, Lien YY, et al. High molecular weight of polysaccharides from Hericium erinaceus against amyloid beta-induced neurotoxicity. BMC Complement Altern Med. 2016; 16:170.
8.Cui F, Gao X, Zhang J, et al. Protective effects of extracellular and intracellular polysaccharides on hepatotoxicity by Hericium erinaceus SG-02. Curr Microbiol. 2016; 73(3):379–85.
9.Liu J, Du C, Wang Y, Yu Z. Anti-fatigue activities of polysaccharides extracted from Hericium erinaceus. Exp Ther Med. 2015; 9(2):483–7.
10.Thongbai B, Rapior S, Hyde KD, et al. Hericium erinaceus, an amazing medicinal mushroom. Mycol Progress. 2015; 14:91.
11.Wang K, Bao L, Qi Q, et al. Erinacerins C-L, isoindolin-1-ones with alpha-glucosidase inhibitory activity from cultures of the medicinal mushroom Hericium erinaceus. J Nat Prod. 2015; 78(1);146–54.
12.Moldavan MG, Gryganski AP, Kolotushkina OV, et al. Neurotropic and trophic action of lion’s mane mushroom Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) extracts on nerve cells in vitro. Int J Med Mushrooms. 2007; 9:15–28.
13.Li JL, Lu L, Dai CC, et al. A comparative study on sterols of ethanol extract and water extract from Hericium erinaceus. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2001; 26:831−4.
14.Abdullah N, Ismail SM, Aminudin N, et al. Evaluation of selected culinary-medicinal mushrooms for antioxidant and ACE inhibitory activities. Evid Based Complement Alternat Med. 2012 (2012), Article ID 464238 , 12 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2012/464238
15Gershenzon J, Dudareva N. The function of terpene natural products in the natural world. Nat Chem Biol. 2007; 3(7):408–14.
16.Chappell J. The genetics and molecular genetics of terpene and sterol origami. Curr Opin Plant Biol. 2002; 5(2):151–7.
17.Guillamón E, García-Lafuente A, Lozano M, et al. Edible mushrooms: role in the prevention of cardiovascular diseases. Fitoterapia. 2010; 81(7):715–23.
18.Rahman MA, Abdullah N, Aminudin N. Inhibitory effect on in vitro LDL oxidation and HMG Co-A reductase activity of the liquid-liquid partitioned fractions of Hericium erinaceus (Bull.) Persoon (lion’s mane mushroom). BioMed Res Int. 2014; 2014:828149. doi: doi: https://doi.org/10.1155/2014/828149.
19.Lee KF, Chen JH, Teng CC, et al. Protective effects of Hericium erinaceus mycelium and its isolated erinacine A against ischemia-injury-induced neuronal cell death via the inhibition of iNOS/p38 MAPK and nitrotyrosine. Int J Mol Sci. 2014; 15(9):15073–89.
20.Yaoita Y, Kakuda R, Machida K, et al. Ceramide constituents from five mushrooms. Chem Pharmaceut Bull. 2002; 50(5):551–3.
21.Mori K, Obara Y, Hirota M, et al. Nerve growth factor-inducing activity of Hericium erinaceus in 1321N1 human astrocytoma cells. Biol Pharm Bull. 2008; 31:1727–32.
22.Mori K, Obara Y, Moriya T, et al. Effects of Hericium erinaceus on amyloid beta(25–35) peptide-induced learning and memory deficits in mice. Biomed Res. 2011; 32(1):67–72.
23.Tzeng TT, Chen CC, Lee LY, et al. Erinacine A-enriched Hericium erinaceus mycelium ameliorates Alzheimer’s disease-related pathologies in APPswe/PS1dE9 transgenic mice. J Biomed Sci. 2016; 23:49.
24.Trovato A, Siracusa R, Di Paola R, et al. Redox modulation of cellular stress response and lipoxin A4 expression by Hericium erinaceus in rat brain: relevance to Alzheimer’s disease pathogenesis. Immun Ageing. 2016; 13:23.
25.Zhang J, An S, Hu W, et al. The neuroprotective properties of Hericium erinaceus in glutamate-damaged differentiated PC12 cells and an Alzheimer’s disease mouse model. Int J Mol Sci. 2016; 17(11); 1810.
26.Kuo HC, Lu CC, Shen CH, et al. Hericium erinaceus mycelium and its isolated erinacine A protection from MPTP-induced neurotoxicity through the ER stress, triggering an apoptosis cascade. J Translat Med. 2016; 14:78.
27.Wong KH, Naidu M, David RP, et al. Neuroregenerative potential of lion’s mane mushroom, Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (higher Basidiomycetes), in the treatment of peripheral nerve injury (review). Int J Med Mushrooms. 2012; 14(5):427–46.
28.Mori K, Inatomi S, Ouchi K, et al. Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial. Phytother Res. 2009; 23:367–72.
29.Nagano M, Shimizu K, Kondo R, et al. Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake. Biomed Res. 2010; 31:231–7.
30.Operational guidance: Information needed to support clinical trials of herbal products. http://www.who.int/tdr/publications/documents/operational-guidance-eng.pdf
31.Lai PL, Naidu M, Sabaratnam V, et al. Neurotrophic properties of the Lion’s mane medicinal mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes) from Malaysia. Int J Med Mushrooms. 2013; 15(6);539–54.
32.Chinese pharmacopoeia. Beijing: Chinese Medicine Science and Technology Publishing House; 2010.
33.Wong KH, Naidu M, David P, et al. Peripheral nerve regeneration following crush injury to rat peroneal nerve by aqueous extract of medicinal mushroom Hericium erinaceus (Bull.: Fr) Pers. (Aphyllophoromycetideae). Evid Based Complement Alternat Med. 2011; 2011:580752.
34.Tanaka A, Matsuda H. Expression of nerve growth factor in itchy skins of atopic NC/NgaTnd mice. J Vet Med Sci. 2005; 67:915–9.
35.Nakatsugawa M, Takahashi H, Takezawa C, et al. Hericium erinaceum (yamabushitake) extract-induced acute respiratory distress syndrome monitored by serum surfactant proteins. Intern Med. 2003; 42:1219–22.

Prosím, ohodnoťte článok

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *